UNICE WEB SİTESİ ÜYE KAYDI KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI
Şirketimiz, Unice Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Unice” veya “Şirket”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir. KVKK’nın 10.maddesi uyarınca hazırladığımız işbu “Aydınlatma Beyanı” ile siz ilgili veri sahiplerini, Şirketimiz tarafından hangi kişisel verilerinizin ne şekilde toplandığı, kaydedildiği, saklandığı, kullanıldığı ve işlemenin hukuki sebepleri, işlendiği amaçlar, aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları ve Kanun’da yer verilen kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar ile ilgili olarak aydınlatmayı hedeflemekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ
Üyelik kaydınızı oluşturmanız sırasında:Ad, Soyad, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, Adres olarak kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanızın alınması kaydıyla otomatik yollar ile işlenmektedir.
Danışman sözleşmesini imzalamanız sırasında:Ad, Soyad, T.C Kimlik Numarası, İmza olarak kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, bir sözleşmenin kurulmasıyla doğruda doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Alışverişiniz sırasında ödeme bilgilerinizi şirketimizle paylaşmanız durumunda: Ad, Soyad, Kredi Kartı Bilgileri, Adres, olarak kişisel verileriniz mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak otomatik yollar ile işlenmektedir.
Unice tarafından düzenlenecek etkinliklere katılmanız durumunda:Ad Soyad, Nüfus Cüzdanı (seri no, T.C kimlik numarası, ad-soyad, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı, medeni hali, dini, kan grubu, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, cinsiyet, uyruk, imza, vesikalık veya biyometrik fotoğraf)/Pasaport(pasaport no, ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, düzenlenme tarihi, geçerlilik tarihi, uyruk, T.C kimlik numarası, biyometrik fotoğraf, imza)Fotokopileri,İlgili Sosyal Medya Kullanıcı Adı, Görüntü Kayıtları (Fotoğraflar, Videolar), E-posta Adresi, olarak kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla açık rızanızın alınması kaydıyla otomatik olmayan yollar ile işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Şirketimizce, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili işleme amaçları dâhilinde topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.
Ad, Soyad, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, Adres, İmza, Kredi Kartı Bilgileri, Nüfus Cüzdanı (seri no, T.C kimlik numarası, ad-soyad, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı, medeni hali, dini, kan grubu, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, cinsiyet, uyruk, imza, vesikalık veya biyometrik fotoğraf)/Pasaport(pasaport no, ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, düzenlenme tarihi, geçerlilik tarihi, uyruk, T.C kimlik numarası, biyometrik fotoğraf, imza)Fotokopileri,İlgili Sosyal Medya Kullanıcı Adı, Görüntü Kayıtları (Fotoğraflar, Videolar) olarak kişisel verileriniz bir kurumsal kaynak planlama yazılımı olan ERP sisteminin kullanılması için yazılımı sağlayan Mifa Bilgi Sistemleri San.Ve Tic.Ltd.Şti. ile paylaşılacaktır.
Ad, Soyad, İmza, Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, olarak kişisel verileriniz, resmi kurum ve kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belge ile taleplerin cevaplandırılması, yasal zorunluluğun yerine getirilmesi amaçlarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.
Ad, Soyad, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, Adres, Kredi Kartı Bilgileri olarak kişisel verileriniz, Şirketimiz web sitesinin sunucusu ve alt yapısı Ukrayna’da bulunan UNICE LLC Şirketine ait olduğundan UNICE LLC ile paylaşılacaktır.
Ad, Soyad, İlgili Sosyal Medya Kullanıcı Adı, Görüntü Kayıtları (Fotoğraflar, Videolar), olarak kişisel verileriniz, Şirketimizin pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, etkinliklerin tanıtılması ve haberinin yapılması amaçlarıyla Unice’e ait ve Unice ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında veya Şirketimiz web sitesinde, Şirketimiz katalog ve bültenlerinde herkese açık olarak paylaşılabilecektir.
Ad, Soyad, T.C Kimlik Numarası, Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, Adres, olarak kişisel verileriniz, ürünlerin, ürünlerimizin depolanması ve size ulaştırılması, iletişimin yürütülmesi gibi konularda hizmet tedarik ettiğimiz/edeceğimiz Depolama, Sevkiyat ve Lojistik Şirketleri ile paylaşılacaktır.
Ad, Soyad, Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, Adres, Nüfus Cüzdanı (seri no, T.C kimlik numarası, ad-soyad, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı, medeni hali, dini, kan grubu, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, cinsiyet, uyruk, imza, vesikalık veya biyometrik fotoğraf)/Pasaport(pasaport no, ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, düzenlenme tarihi, geçerlilik tarihi, uyruk, T.C kimlik numarası, biyometrik fotoğraf, imza)Fotokopileri, olarak kişisel verileriniz seyahat, konaklama, toplantı, konferans vb. etkinliklere katılımınız durumlarda adınıza gerekli rezervasyonların yapılması, biletlerin alınması amaçlarıyla, birlikte çalıştığımız/çalışacağımız seyahat acentaları ve konaklama/ etkinlik tesisleri, organizasyon şirletleri vb. kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda bahsi geçen tüm kişisel verileriniz eğer kurum içi kullandığımız e-posta hesaplarımızda saklanıyor veya bu e-postalar aracılığı ile paylaşılıyor ise, Google’a ait gmail sunucusunun bulunduğu ülkeler (merkez Amerika Birleşik Devletleri) ile gmail mail ağı kullanılması sebebiyle paylaşılabilecektir.
Ek olarak kişisel verileriniz, ihtiyaç olması halinde iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amaçlarıyla avukatlar, hukuk büroları, denetçiler, vergi danışmanları, dış kaynak hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, hizmet sağlayan diğer tedarikçiler, Satış Liderleri, Unice müşterileri, çağrı merkezleri dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kamu veya özel kurum, kuruluş, mercileri ve yargı organları, icra müdürlükleri ile paylaşılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda aşağıda düzenlenen yöntemlerle Unice’e iletmeniz durumunda Unice talebin niteliğine göre talebi mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla veya şahsen veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerecek şekilde yazılı olarak, Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza B Blok No: 31 Kat: 7, 34734 Kadıköy/İstanbul adresinden veya info@unice.com.tr e-posta adresinden bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Unice Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez: Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza B Blok No: 31 Kat: 7, 34734 Kadıköy/İstanbul
Tel: 0212 963 00 33
Mersis No: 0892061416900001